Regulamin konkursu Local Secret
1. Organizatorem konkursu jest Local Secret Sp. z o.o. , ul. Rynek 1 , 43-300 Wodzisław Śląski .
2. Fundatorem nagród jest Ogranizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie : https://www.facebook.com/localsecretcieszyn

Warunki uczestnictwa
1. W konkursie mogą brać udział osoby powyżej 16-go roku życia, należy jednak pamiętać, że w przypadku osób niepełnoletnich potrzebna jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
3. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage.
4. Konkurs trwa od 22.06.2021 od godziny 20:00 do 25.06.2021 do godziny 00:00 .
5. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 28.06.2021 najpóźniej o godzinie 19:00 za pośrednictwem Fanpage.
6. Ogranizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

Zadanie konkursowe

1. Zadanie konkursowe polega na: Polubieniu naszej strony (ujęte w punkcie 3. warunków uczestnictwa.) Podzieleniu się naszą stroną z trzema znajomymi, zaproszeniu ich do zabawy i udostępnieniu swojego ulubionego zdjęcia z innego festivalu.
2. W konkursie zostanie wybranych 3-ech zwycięzców.
3. Pracownicy firmy organizatora wybiorą 3 zdjęcia pod którymi zostanie umieszczona największa liczba serduszek, w ten sposób zostanie wyłonione kolejno I, II i III miejsce.
4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.

Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są : I miejsce : Bilet opcja full (warsztaty+koncerty+after) + koszulka II miejsce : Bilet opcja normal (warsztaty+koncerty) + koszulka III miejsce : Koszulka
2. Nagrodę można odebrać osobiście (po uzgodnieniu szczegółów z pracownikami organizatora w widomości na Facebooku/e-mail) lub może zostać przesłana pocztą.
3. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 02.07.2021r. Po tym terminie nagroda traci ważność.
4. Organizator ma prawo podać dane zwycięzcy na Fanpage.
5. W przypadku gdy konkurs wygra osoba niepełnoletnia, niezwłocznie należy przesłać skan pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego za pośrednictwem Facebooka lub na adres e-mail organizatora. W przypadku nie spełnienia tego warunku nagroda przepada.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
8. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z regulaminem, próby wpływania na wyłonienie zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania konkursu, uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku” 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy prawa. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.