Regulamin Strefy Dziecka

1. Strefa dziecka jest zorganizowana przez Local Secret.
2. Strefa dziecka będzie czynna 3.07.2021 na terenie Browaru Zamkowego Cieszyn w godzinach od 13:00-19:00 .
3. Strefa dziecka przeznaczona jest dla dzieci powyżej 3-go roku życia. Dzieci poniżej 3-ech lat mogą korzystać ze strefy tylko w obecności opiekuna.
4. Na strefie dziecka docelowo może znaleźć się 20 dzieci, zachowując, że na jednego opiekuna/animatorkę przypada maksymalnie 5-tka dzieci.
5. Podczas malowania twarzy animatorki zastrzegają sobie prawo do mniejszej liczby osób pod opieką.
6. Rodzic pozostawiając dziecko na strefie, zobowiązany jest do podania numeru telefonu jednemu z opiekunów.
7. Odpowiedzialność za dziecko na terenie wydarzenia ponosi w zupełności rodzic (na strefie dziecka również).
8. Korzystanie ze strefy dziecka jest nieodpłatne, wejście umożliwia bilet na wydarzenie.
9. Ubiór dziecka powinien być odpowiedni i umożliwiać swobodną zabawę.
10. Wymaga się, aby dzieci odwiedzające strefę dziecka nie były w trakcie choroby w szczególności zakaźnej.
11. Na terenie strefy dziecka obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz wprowadzania zwierząt. 12. Dzieci pozostawione na strefie powinny być zaopatrzone w coś do picia.
13. Przed wejściem na strefę dziecka rodzic zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem.
14. Z urządzeń zabawowych znajdujących się na terenie strefy dziecka należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
15. Przebywające na strefie dziecka dzieci oraz osoby dorosłe zobowiązane są do stosowania się poleceń personelu. Personel może odmówić przyjęcia dziecka lub skrócić jego pobyt, jeśli swoim zachowaniem zagraża ono innym uczestnikom zabawy.
16. ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA ZE STREFY DZIECKA: NIE NALEŻY POPYCHAĆ INNYCH DZIECI NIE NALEŻY WNOSIĆ JEDZENIA ZABRANIA SIĘ SPOŻYWANIA SŁODYCZY, JEDZENIA ORAZ PICIA PODCZAS ZABAWY – GROŹBA ZADŁAWIENIA ZABRANIA SIĘ WCHODZENIA NA SIATKĘ ZABEZPIECZAJĄCĄ – NIE PRZESTRZEGANIE ZAKAZU GROZI POWAŻNYM WYPADKIEM
17. ORGANIZATORZY LOCAL SECRET, PERSONEL I ANIMATORKI nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nieprzestrzegających regulaminu i zasad bezpiecznego korzystania ze strefy dziecka.
18. Wszelkie urazy fizyczne odniesione przez osoby przebywające na terenie strefy dziecka należy natychmiast zgłosić obsłudze. 19. Prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzane na osobach i mieniu przez swoje dzieci w sytuacjach gdy ich powstaniu nie można było zapobiec mimo zachowania przez strefę dziecka należytej staranności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *